Shinichi Yuta

Shinichi Yuta

University of Tsukuba, Tsukuba

Japan

Research Areas

Robots